اولین معلمی که سرخودراتراشید

اولین معلمی که سرخودراتراشید
====

باسلام .
امروز می خواهم باتوجه به موجی که اخیرادرهمراهی بادانش اموزسرطانی بوجود امده است .اولین معلمی راکه درایران سرخودراتراشید معرفی کنم .
راوی این مستند مرحوم حاج قاسم امیری دبیردبیرستانهای ابادان است .
ایشان تعریف می کنندکه درسال 1334 مدیردبیرستان فرخی ابادان دستور دادکه همه دانش اموزان باید موهای خودراصلاح کنند .
دانش اموزان چندنفررا نزد جناب سیدمحمد کیاوش (علوی تبار) که شرح زندگی او بطور خلاصه درزیرمی اید فرستادند . اوگفت من با اقای فروغی ( مرحوم فروغی ) دراین مورد صحبت می کنم ورضایت اوراجلب می کنم که موهای سرشما کوتاه نشود .
سیدمحمدکیاوش بااقای فروغی صحبت می کنند و ایشان هم مخالفت می کنند وبر تراشیدن موی دانش اموزان اصرارمی ورزند
سیدمحمد کیاوش برای همکاری بادانش اموزان موهای سرخودرامی تراشندو باهمان موهای تراشیده به کارخود وتدریس ادامه میدهند
یادش همیشه گرامی باد

/ 0 نظر / 100 بازدید