یار بیـــــدارخمینی(ره)

                        یار بیـــــدارخمینی(ره)           سروده: م. ا. زائر

آشنای درد محرومان و مظلومان جمی               پیروخط الهی حامی قرآن جمــــی

مقتدا ومرشدومصلح. خطیب پارســــــا             یاور رزمندگان یارسلحشوران جمی

                             یاربیدارخمینی  یاور سیــــــــــــدعلــــــی

                             خطبه هایش گرم چون گرمی آبادان جمی

اسوه تقوا وپرهیزاست وهم ایمان  جمی          پیروراه رسول الله وهم سلمان جمی

سوخت چون شمعی به جمع عاشقانش سالها       درگلستان دیانت بلبل خوشخوان جمی

                           یاربیدارخمینی یاور سیــدعلـــــــــــــــــــی

                           خطبه هایش گرم چون گرمی آبادان  جمی

مکنب ناب محمد(ص)راست  پشتیبان جمی       دردل  شب چشم ازخوف خداگریان جمی

آمرمعروف وناهی از بدی ومنکــــــراست        خصم کفارستمگر یار دینداران جمـــــــی

                         یاربیدارخمینی یاور سیـــــــــــــــــــدعلـــــــــی

                         خطبه هایش گرم چون گرمی آبادان جمــــــــی

+ نوشته شده توسط امیر ثابت قدم در یکشنبه هشتم دی 1387 و ساعت 6:30 | یک نظر
/ 0 نظر / 7 بازدید