نور چشم آبادان

پاسداشت مجاهدات و پایمردیهای ایت الله جمی ره

گزارش تصویری/ مجلس یادبود آیت‌الله جمی
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٥  
دری نجف‌آبادی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا خاتمی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا دری نجف‌آبادی و کروبی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا
ناطق نوری در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا زنگنه و نوری در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا خاتمی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا
محتشمی‌پور و نبوی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا موسوی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا راستی کاشانی،محتشمی‌پور و شمخانی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا
ذوالقدر و سعیدی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا انصاری،موسوی‌خوئینی‌ها و عرب‌سرخی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا
فلاحیان و راستی کاشانی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا موسوی لاری در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا فلاحیان،دری‌نجف‌آبادی و کروبی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا
فلاحیان و کروبی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا دری نجف‌آبادی در مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا مجلس یادبود آیت‌الله جمی /سامان اقوامی-ایسنا

کلمات کلیدی: مراسم تهران